0796Pose : an lar [poses] The Aurora Series ~ an lar [poses] @ SaNaRae

Hair : *barberyumyum*91 ~ **DP**YUMYUMSaNaRae
Skin : more more. jade skin (catwa) ~ more more @ SaNaRae
Outfit : M.I.X.*Knit bustier x Lace pants ~ M.I.X.SaNaRae